>> Vols emprendre una nova activitat comercial?

Si aquest és el teu cas, possiblement necessitis la contractació d'un tècnic competent per a l’obtenció de la llicència. La llicència o comunicació d'activitat acredita que el local compta amb les condicions d'habitabilitat i ús adequades per acollir l'activitat econòmica a desenvolupar.

Per a l'obtenció de la llicència es necessita presentar un projecte tècnic realitzat per professionals acreditats, conegut com a projecte d'activitat, on es reflecteixi les característiques del local, emplaçament, compliment de normativa, etc.

Des d’ENTRESÒL, oferim la mostra amplia experiència per poder resoldre aquests requeriments administratius previs a l'obertura de la seva activitat de la manera més eficient i econòmica.


T'assessorem en la tria del local.

Redactem tota la documentació i/o projecte necessari amb gran rapidesa.

Si ho necessites, gestionem les obres requerides des de la llicència fins al final.

Et lliurem el projecte i/o realitzem el tràmit amb l’administració.

TRUCAN'S!


>> Tipus de Llicència d’Activitas

Règim de Comunicació (Annexes III.3 i III.2)

Activitats i/o instal·lacions amb impacte mediambiental baix o molt baix recollides en l’Annex III.2 i l’Annex III.3.

En aquest règim s’ha de demanar la llicència d’obres (si és necessària) i, un cop finalitzades comunicar l’inici de l’activitat.

Hi ha dos modalitats dins del règim de comunicació:

Comunicació prèvia a l'inici d'activitat sense projecte tècnic:

Simplement s’ha de comunicar l’inici de la activitat aportant la documentació requerida sobre el local i l’entitat que desenvolupa l’activitat. Aquest règim de c omunicació s' aplica per exemple a:

- Centres d’estètica i imatge amb superfície inferior a 200 m2

- Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu amb o sense atenció al públic amb superfície d’ús administratiu inferior a 500 m2

- Forn de pa de 35 m2*

Cal tenir present que el local a on ens ubiquem igualment ha de complir les condicions del codi tècnic de l'edificació.

* A l'apartat 4.2.a s'especifiquen les característiques pròpies del comerç alimentari

Comunicació prèvia a l’inici d'activitat amb projecte tècnic

Un cop finalitzades les obres i/o instal·lacions, es sol·licitarà una Certificació Tècnica d’una Entitat Ambiental de Control (EAC) sobre aquest projecte i la seva execució material.

En el moment de comunicar l’inici de l’activitat, s’ha de aportar la Certificació Tècnica de la EAC, acompanyant el projecte tècnic (visat pel col·legi corresponent). 

Aquest règim de comunicació s' aplica per exemple a:

- Centres d’estètica i imatge amb superfície entre 200 i 500 m2.

- Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu amb o sense atenció al públic amb superfície d’ús administratiu superior a 500 m2

- Venta de pa amb obrador 45 m2 (35 m2 despatx + 10 m2 obrador) *


Règim de Llicència Ambiental (Annex II)

Pot ser que requereixin consulta prèvia o no. Encas afirmatiu, fa referència a un informe de compatibilitat urbanística expedit pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Un cop emès el certificat, o si ha passat un mes sense que s’hagi emès, iniciarem la tramitació de la llicència amb els tècnics municipals, que ens donaran un període d’un any per iniciar les instal·lacions i un termini indeterminat per finalitzar-les.

Estan subjectes al règim de llicència ambiental les activitats recollides als annexes II.1 i II.2.

A l’Annex II.2 de la Llei de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental hi ha activitats com per exemple:

- Hospitals, clíniques i establiments sanitaris amb menys de 100 llits d’internament,

- Centres docents,

- Hostaleria,

- Discoteques, gimnasos, locutoris, “cibercafés”.

L’Annex II.1 conté activitats amb un major impacte urbanístic i ambiental, i per la seva obtenció, a banda del certificat de compatibilitat amb el plantejament urbanístic, és necessària la obtenció d’un informe vinculant de la Generalitat de Catalunya sobre els impactes mediambientals i de salut pública que pugui tenir l’activitat. Estan incloses dins d’aquest règim per exemple, les activitats següents:

- Fàbrica de gel,

- Hospitals, clíniques i establiments sanitaris amb més de 100 llits d’internament.

Règim d’Autorització Ambiental (Annex I)

Aquest règim es d'aplicació a activitats incloses a l’Annex I (Activitats de gran impacte ambiental) de la Llei de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Com per exemple:

- Instal·lacions químiques,

- Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos.