Què és la Cèdula d'habitabilitat?

És el document que acredita que un habitatge, compleix amb les condiciones mínimes d'habitabilitat i que  és apte per a destinar-se a residència humana.
Prèviament es requereix un certificat d’habitabilitat elaborat per un tècnic competent amb el qual garanteix que la residència és apta per viure.

La cèdula d'habitabilitat, es obligatòria per a tots els habitatges, segons el Decret 141/2012 de la  Generalitat de Catalunya, i és necessària per al lloguer, compra-venda o transmissió d’un habitatge, i per donar d'alta els subministraments bàsics.

El Decret 141/2012 regula les característiques mínimes que ha de complir un habitatge per poder ser habitable, entre d'altres:

  • Accessibilitat

  • Ventilació i Il·luminació

  • Superfícies mínimes

  • Ocupació

  • Alçada lliure mínima

Cèdules d'habitabilitat des de 80 €.

Pregunta pels nostres PACKS de Cèdula d'habitabilitat + Certificat d'eficiència energètica.

 
 
Les oficines o locals comercials no poden obternir la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. Per a obtenir la cèdula de primera ocupació, hauran sotmetre’s a un canvi d’ús a habitatge sempre que etigui permès per la normativa urbanística actual.

Per a realitzar el canvi d'us a habitatge, caldra presentar un projecte de canvi d'us realitzat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional i demanar la llicencia d'obres majors de Canvi d’ús local a habitatge.