Vols convertir un local en un habitatge?

El model de negoci actual, cada vegada més online i l’alta demanda d’habitatges, està provocant que el canvi d’ús de local o oficina a habitatge sigui una tendència a l’alça a la ciutat de Barcelona.

Per a convertir el teu local a habitatge, és necessari l’elaboració d’un projecte de canvi d’ús per a obtenir la llicencia urbanística necessària per començar les obres. Aquest projecte, haurà de donar compliment de les actuals normatives d'edificació, ordenances d'habitabilitat i normes urbanístiques.

El canvi d'ús pot ser un procés complicat, per això, des d'Entresòl, us recomanem un estudi de viabilitat previ a la compra o reforma d’un local o oficina. NO TOTS ELS LOCALS PERMETEN EL CANVI D'ÚS!

Si estas pensant en reformar unes oficines o un local per a convertir-lo en habitatge. Demana aquí un estudi de viabilitat.

Què cal fer?

El principal requisit per transformar un local en habitatge és que no incrementi la densitat d’habitatges admesa per les normatives urbanístiques en funció de la qualificació urbanística del sòl.

Posteriorment caldrà adequar la distribució dels espais del futur habitatges de manera que pugui obtenir la cèdula d’habitabilitat

Aquesta nova distribució, haurà de donar compliment, entre d’altres, al Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Les principals exigències en qüestions d’habitabilitat seran, principalment, una bona ventilació natural, uns metres quadrats mínims, una altura mínima de 2,5 metres, que sigui practicable per una persona amb discapacitat habitacions, que tingui una façana mínima, conducte d’extracció de la cuina...