Què és la direcció facultativa?

Entenem una obra com un procés viu i canviant, el qual requereix d'una supervisió i coordinació per a garantir la correcta execució del projecte i poder donar resposta a tots els problemes i modificacions que puguin sorgir durant l'execució d'aquest.

Juntament amb el director d'obra, el director d'execució de l'obra i el coordinador de seguretat es forma la direcció facultativa. Encarregats de liderar aquest procés.

La LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) regula, en els seu àmbit d'aplicació, la obligatorietat del Director d'execució de les obres y les seves obligacions i responsabilitats.

 

DIRECTOR D'EXECUCIÓ DE LES OBRES:

Assumim la funció de dirigir l'execució material de l'obra i controlar qualitativa i quantitativament la construcció.

- Assumeix de direcció d'execució de les obres (DEO)

- Programa de control de qualitat

- Control d'amidaments, despeses i costos

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT:

L'objectiu principal és, zero accidents.

- Coordinacions de Seguretat i salut en projecte i en obra.

- Redacció d'Estudis de seguretat i salut

- Redacció de Plans de seguretat.