>> Què és la ITE?

És el sistema de control de l’Administració, segons el Decret 67/2015 per verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.

La ITE té tres passos:

Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici per part del tècnic.

Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part de l’arquitecte. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat final d’obres.

Certificat d’aptitud emès per l’Administració.

>> Tipologia de deficiències

Molt greu: Representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones. Requereixen una intervenció immediata.

Greus: Representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones. Requereixen l’adopció de mesures cautelars.

Importants: Malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat. Requereixen una intervenció correctora.

Lleus: Fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.

Sense deficiències: No s’aprecien deficiències en la inspecció visual. Es continuarà amb les tasques de manteniment habituals.

Si es detecten deficiències que comportin risc per a les persones, l’arquitecte ho comunica a la propietat i a l’ajuntament perquè s’adoptin les mesures adients.

 


Nova convocatòria 2016 d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges de Barcelona.

TRUCAN'S, GESTIONEM LA ITE I TOTS ELS DOCUMENTS QUE NECESSITES PER LA SOL·LICITUD>> Obligacions dels propietaris.

Els propietaris* tenen el deure de conservar i rehabilitar els immobles per mantenir-los en condicions d’ús efectiu i adequat. Així, la propietat és la responsable d’encarregar la ITE

Una vegada la propietat de l’edifici disposa de l'Informe d'inspecció tècnica de l'edifici en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

S’estableix l’obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l’edifici a partir de la data de recepció de l’informe ITE i amb el contingut mínim que s’especifica en el Decret 67/2015.

*En cas d’edificis sotmesos a propietat horitzontal, l’obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat.

>> Certificat d’aptitud de l’edifici i vigència

10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus.

6 anys amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació.

3 anys amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.

Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

>> Quins edificis han de passar-la?

EDIFICIS PLURIFAMILIARS
  • Entre 1951 i 1960  >  31 de desembre de 2015
  • Entre 1961 i 1971  >  31 de desembre de 2016
  • A partir de 1971     >  Als 45 anys d’antiguitat

EDIFICIS UNIFAMILIARS

  • Anteriors a 1900    >  31 de desembre de 2016
  • Entre 1901 i 1930  >  31 de desembre de 2017
  • Entre 1931 i 1950  >  31 de desembre de 2018
  • Entre 1951 i 1960  >  31 de desembre de 2019
  • Entre 1961 i 1975  >  31 de desembre de 2020
  • A partir de 1975     >  Als 45 anys d’antiguitat