Què és la ITE?

És el sistema de control de l’Administració, segons el Decret 67/2015 per verificar l'estat de conservació d'un edifici i informar del deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.

La ITE té tres passos:

  • Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici per part del tècnic, pot comportar l'execució de cales d'inspecció o no

  • Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part de l’arquitecte.

  • Certificat d’aptitud emès per l’Administració.

Nova convocatòria 2020 d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges de Barcelona.

TRUCAN'S, GESTIONEM LA ITE I TOTS ELS DOCUMENTS QUE NECESSITES PER LA SOL·LICITUD

 
 

Obligacions dels propietaris.


Els propietaris tenen el deure de conservar i rehabilitar els immobles per mantenir-los en condicions d’ús efectiu i adequat. Així, la propietat és la responsable d’encarregar la ITE

Una vegada la propietat de l’edifici disposa de l'Informe d'inspecció tècnica de l'edifici en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

S’estableix l’obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l’edifici a partir de la data de recepció de l’informe ITE i amb el contingut mínim que s’especifica en el Decret 67/2015.

*En cas d’edificis sotmesos a propietat horitzontal, l’obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat.