En que consisteix l'aluminosi?

Es tracta d'una patologia que poden presentar les estructures de formigó. És deguda a uns canvis químics que pateix el ciment aluminós. Aquests canvis provoquen una pèrdua de resistència del formigó, i també pot provocar la oxidació de les armadures de les bigues. Tot això provoca el trencament i debilitament de les bigues i altres elements de formigò.

La Patologia d'aluminosi sol manifestar-se a les zones humides dels habitatges, o zones exposades als agents atmosfèrics con balcons o galeries. 

Test aluminós

Amb aquest test, es coneix si l'estructura d'un edifici conté ciment aluminós, i el seu estat, és a dir, si te Aluminosi.

Per fer-lo, s'extreu una mostra de formigó del sostre. Posteriorment es realitzen assaigs químics sobre la mostra extreta, i junt amb la informació obtinguda durant la inspecció, es redacta un informe tècnic interpretant tota la informació obtinguda.

En cas de detectar perill en l'estructura, es comunica immediatament, i es recomanen mesures de seguretat amb caràcter d'urgència.

El plaç per realitzar un test d'aluminosi pot ser de una setmana, des del moment en què ens aviseu fins el dia que us entreguem l'informe del tècnic amb els resultats de laboratori.


El cost de l'extracció de mostres, assaigs de laboratori i informe de l'Arquitecte Tècnic, és de 275 €.

Conclusions

Que la prova d'aluminosi de laboratori d'aluminosi doni positiu, no vol dir que perilli l'estabilitat de l'edifici. Això només ho pot dir un tècnic especialista.

Moltes vegades sol ser necessari reforçar aquiells elements que presentin un estat de degradaciói, millorar les impermeabilitzacions i aïllaments i substituir o reparar els baixants de l'edifici.

Per això caldrà una inspecció més a fons de l'edifici i la seva estructura, i determinar quines intervencions son necessàries, redactant un projecte de rehabilitació.

En aquest projecte es determinaran les lesions dels forjats i elements estructurals i les accions per corregir-les, així com altres actuacions per protegir l'estructura adequadament.