Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2017

Nova convocatòria general d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017.

reha2017_cajpg


El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha acordat a la Comissió Permanent en sessió celebrada el 8 de març de 2017, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i Consorci, l'article 2.2 de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i, aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, fer pública la nova convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns, i habitatges, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis i habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (BOP núm. 307 de 24 de desembre de 2009 i DOGC núm. 5535 de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva. Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per a actuacions en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars i habitatges caldrà acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l'edifici objecte de l'actuació, excepte per a les actuacions actives del programa de sostenibilitat i d'accessibilitat, en què no hi haurà pressupost mínim.

Les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques d'aquesta convocatòria són les que consten en els annexos 1 a 4. Les especificacions tècniques (annex 4) es podran consultar en el web www.consorcihabitatgebcn.cat.

A Entresòl t'ho posem fàcil! T'assessorem i et gestionem tots els tràmits necessaris per a que puguis optar a tots els ajuts que necessitis. 

TRUCA'NS

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2016

Publicada al DOGC del 29 de febrer de 2016, l'anunci d'una convocatòria general per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2016.

 ajuts-2016.jpg

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.

Convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns, i habitatges, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis i habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

 • Pressupost disponible: 6.755.014€
 • Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona
 • Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris d’edificis d’habitatges, propietaris individuals i llogaters.
 • Terminis: des de la seva publicació al DOGC fins al 31 de desembre de 2016

Prioritats:

 • Patologies estructurals
 • Accessibilitat (ascensors en edificis que no en tinguin)
 • Millora energètica
 • Treballs de rehabilitació d’elements comuns

Requisits per poder accedir a les subvencions:

 • 70% de l’edifici destinat a habitatge habitual
 • Pressupost mínim 750€
 • Edifici acabat abans de 1991
 • Disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (Informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) + Certificat energètic +Informe de condicions bàsiques d'accessibilitat)
 • Obres no iniciades

21 consells per tenir un habitatge sostenible

21-consells_1.jpgPosem a la vostre disposició una publicació, editada per l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d'arquitectes tècnics, com a guia d'ajuda als usuaris d’habitatges perquè en la seva vida quotidiana portin a terme accions que redueixin l’impacte ambiental del seu habitatge, alhora que suposaran un estalvi econòmic important a curt termini.


GUIA DE CONSELLS SOSTENIBLES